Gospel

Naan in Gospel ej itok jān kajin Pālle, im ej ukok in juon naan ilo kajin Grik ilo Kalliṃur Ekāāl: euangelizomai. Naan in melelein “juon naan eṃṃan” ak “good news.”

Im ta “naan eo eṃṃan”?

Ke Anij ear kõmanman armej, raar weeppãn. Ear ejjelok aer bõd. Bõtab Adam im Iv raar kããlõt ankilaer im jab ankilaan Anij. Meñe Anij ear eṃṃan ñan er, im meñe raar jelã ta eo enaaj walok elaññe re jab pokake, raar jab pokake.

Kõn men in raar jepel jãn Anij. Ãnbwinnier raar jino in mej, im raar kõmman bwe aolep armej ren lotak ilo jerowiwi im jepel jãn Anij (Aiseia 59:2, Rom 5:19). Kõn an armej ri jerowiwi, ejjelok men raar maroñ kõmmane ñan kõllaajrak er ñan Anij. Eñin “bad news” – armej re jepel jãn Anij im naaj mej indeeo, im ejjelok aer maroñ in ukõt er jãn ri nana ñan ru wãnõk.

“Naan eṃṃan” ej bwe Jisõs ear make kõllã onean jerowiwi ko ad bwe En watõk wãnõk eo An ñan account ko ad. Je maroñ mour kõn jerbal an Jisõs.

Paul ear kwalok kõn gospel eo ilo 1 Korint 15:1-4 ke ear ba bwe Kraist ear mej kõn jerowiwi ko ad, im ar kalbwin E, im Ear jerkakpeje ilo raan kein ka jilu ekkar ñan Jeje ko.

Im ewi wãween bwe jolok bõd in en ad? E jab kõn ad kate kõj im karreo ad mour. E jab kõn an ri kaki jare kõj. Lomoor ej juon gift im ejjelok onean ñan kõj. Rom 3:24,25 ej ba bwe Anij ej kowãnõk kõj kõn jerbal an Kraist eo Anij ej watõke ñan kõj ñe jej tõmak ilo bõtõktõken.

Jej aikuj kile ad nana im ban im kõnaan oktak jãn jerowiwi ko ad. Innãm jej aikuj tõmak bwe ej bõtõktõken Jisõs eo ej lomooren kõj. Men in ej naan emman – gospel eo!

Top